4. Kapituła miesięczna - 25.06.2024 - protokół

obecni: ks Konrad Hasior, Teresa Łukasiak, Ewa i Waldemar Sutkowscy, Ewa Szymerska, Ja­dwiga Wątkowska

finanse:

LATO: 8 000 zł

AUTO: 1 800 zł

THE DREAM: 500 zł

SĄSIAD: 60 zł

WOLNE: 6 179 zł

razem: 16 539 zł

LATO w pełni. 8 000 zł to kwota, jaką możemy dofinansować wyjazdy wakacyjne. Oto prelimi­narz:

 • Wędrownicy 2 000 zł

 • Stoliczanie indywidualni 4 880 zł

 • wolne 1120 zł, potrzeby można zgłaszać do mnie

AUTO p Jadzia sobie kupiła. Sponsorzy przekazali na jej kwotę 2000 zł, którą beneficjentka odbier­ze w 10 ratach miesięcznych po 200 zł.

Projekt THE DREAM zakładał:

 • całoroczną pracę grupy uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gaj­cego przy ul. Mieszka I 7 w Warszawie na Targówku Fabrycznym nad musicalem w języ­kach polskim i angielskim, opartym na motywach dzieła A. Lloyd Webbera i T. Rice’a „Jo­seph and the Amazing Dreamcoat in Technicolor”
 • wyjazd wspomnianej grupy do Londynu w celu zwiększenia kompetencji językowych i kul­turoznawczych – prezentacja spektaklu przed uczniami jednej z londyńskich szkół oraz zwie­dzanie miasta

Sponsorzy Stolicy Mądrości

 • wsparli projekt kwotą 25 390 zł
 • pożyczyli realizatorom 5 000 zł i liczą na zwrot
 • ufundowali płaszcz dla Józefa i życzą sobie by właśnie on był wykorzystywany w przedstaw­ieniach
 • poprosili o Mszę świętą za siebie oraz uczestników projektu w Londynie, oraz o możli­wość udziału w codziennej Mszy dla chętnych podczas wyjazdu

Założenia projektu zostały zrealizowane. Wyjazd odbył się w dniach 8-11 czerwca br. Dokumentac­ja jest obecna w mediach społecznościowych Szkoły, udostępniana w mediach, a także w pa­pierowej kronice Stolicy Mądrości. Większość oczekiwań sponsorów została zaspokojona. 500 zł wróci­ło, po­zostaje 4500 zł do spłaty. Kwotę tę można zebrać przy okazji ewentualnych wystę­pów po waka­cjach. Ze ścinków po płaszczu powstało też kilka saszetek, które można wystawić na licytację.

Jeśli jakaś grupa chciałaby skorzystać z podobnego dofinansowania w przyszłym sezonie, to:

 • we wrześniu powinna określić swoje cele i potrzeby
 • w październiku powinna wejść pod płaszcz Stolicy Mądrości - członkowie grupy muszą być członkami Stolicy Mądrości - grupa musi być zauważalna przy okazji miesięcznych Mszy za Stolicę Mądrości - przynajmniej jeden przedstawiciel grupy musi brać udział w miesięcznych kapitułach
 • dofinansowanie będzie częściowo przyznane grupie, a częściowo poszczególnym uczestni­kom

Jeśli grupa, przynajmniej w części złożona z uczestników projektu THE DREAM, będzie się ubie­gać o wspomniane dofinansowanie, zamiast 5 000 może oddać tylko 2 500 zł.

SĄSIAD p Janusz wyprowadza się powoli z Brzeskiej 11. Doradzono mu samochód ciężarowy z ad­ministracji. Jeden ze sponsorów obiecał poważniejszą pomoc. Sprawa w toku.

Kaplica wciąż oczekuje na zawieszenie płaskorzeźby Ostatniej Wieczerzy, ofiarowanej nam przez wspomnianego Sąsiada.

Kalendarz na rok 2025, poświęcony pamięci Wiktora Narkiewicza (1905-85) – konstruktora lotnic­zego i wykonawcy jednego z mebli w naszej siedzibie, znajduje się w końcowej fazie projek­towania. P Ewa S. podjęła się – z wykorzystaniem talentów swojej córki Teresy – przygoto­wania materia­łów do kalendarza na rok 2026, prezentującego wkład poszczególnych Stoliczan w pięk­ne dzieło Stolicy Mądrości.

Suchcice to cudowne miejsce na pograniczu Mazowsza i Kurpi, gdzie w dniach 29-31 sierpnia p Mariusz L chce zabrać jak największą ilość Stoliczan, by tą cudownością się podzielić. Rodzina p Mariusza przeżyła tam ostatnio Triduum Paschalne i perspektywa wydaje się konkurencyjna dla Bogdanek!

Piec w naszej siedzibie nie będzie działał , gdyż po kwietniowym pożarze na Brzeskiej 11 nie moż­na przyłączyć gazu. Trzeba szukać alternatywnych sposobów ogrzewania albo innej siedzi­by. Naj­lepsi specjaliści z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Zakładu Gospodarowania Nierucho­mościami w Dzielnicy Praga-Północ miasta stołecznego Warszawy pracują nad optymalnym rozwią­zaniem tego – chwilowo nie palącego – zagadnienia.

w lipcu

 • dostępność klubu bez zmian – od poniedziałku do piątku od 13:00 do 19:00
 • pobożność zorganizowana w kaplicy – według ogłoszeń

Msza za Stolicę: 4 sierpnia 2024 g. 11:30 w sali kurialnej

kapituła wrześniowa: 4 września 2024 g. 19:00 w naszej siedzibie

ks Konrad Hasior

Czy piec na pellet wchodzi w grę?